โครงการอนักษ์และการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนผลิตภัณฑ์จากครามเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีครามผู้ไท

โครงการอนักษ์และการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนผลิตภัณฑ์จากครามเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีครามผู้ไท


  • รหัสโครงการ : 6009003
  • ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : ปฐม หงษ์สุวรรณ
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60
  • พื้นที่ดำเนินการ : อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม, อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร, อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร, อ.กุดบาก จ.สกลนคร

​โครงการอนุรักษ์และการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์จากครามเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีครามวิถีผู้ไท ได้รับทุนอุดหนุนโครงการงบประมาณสนับสนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม“โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.ได้แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิถีคราม 2. ได้แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนผลิตภัณฑ์คราม 3. เพื่อศึกษาแนวทางและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีครามวิถีผู้ไท  โดยใช้กระบวนการศึกษา เอกสารและประวัติความเป็นมาของคราม หาแนวทางการสร้างจิตสำนึกและรื้อฟื้นประวัติศาสตร์  แนวทางการเรียนรู้และสร้างกลุ่มและเครือข่าย  แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์  แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน และศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยววิถีคราม กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมศึกษา ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านขามเรียงและบ้านโนนแสบง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย กลุ่มทอผ้าบ้านนาสีนวนและบ้านหนองอุ่ม ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย และกลุ่มทอผ้าบ้านลาด ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย มีกลุ่มเครือข่ายที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ภูมิปัญญาการทำครามได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านนางเติง อ.ภูพาน จ.สกลนคร กลุ่มทอผ้าบ้านกุดเรือใหญ่ ตำบลนาซอ อ.วานรนิวาส และกลุ่มทอผ้าบ้านหนองผักตบ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โดยกำหนดแผนกิจกรรมในการศึกษาค้นคว้าและถอดองค์ความรู้ออกเป็น 7 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการถอดองค์ความรู้เพื่อฟื้นคืนวิถีครามในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อศึกษาทุนด้านการทำครามมีอยู่มากหรือน้อย  2.กิจกรรมการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการมัดหมี่ทอผ้าเพื่อสร้างความมั่นใจในการวางแผนและออกแบบทอผ้าย้อมครามต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้ 3. ศึกษาดูงานครามเพื่อการแลกเปลี่ยนแนวคิดและคลายปัญหาที่สงสัยระหว่างการปฏิบัติและนำมาปรับใช้  4. กิจกรรมกลุ่มทำครามแบบครบวงจรตั้งแต่ปลูกครามเพื่อทำเนื้อคราม ก่อหม้อคราม ย้อมคราม และทอผ้า 5. นำผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมครามมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการกับกลุ่มเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการขายการเตรียมสินค้า รูปแบบสินค้าที่เครือข่ายนำมาจำหน่าย 6. สรุปผลการดำเนินงานทำรายงานเล่มสมบูรณ์ส่ง 7. จัดทำวีดีทัศน์คราม และทำหนังสือเล่มเล็ก ทำบทความ ทำโปสเตอร์

​ภูมิปัญญาการทำครามเป็นทุนทางสติปัญญาที่สืบทอดต่อๆกันมาหาซื้อไม่ได้ คนที่รักและสนใจในทุกกระบวนการทำครามจึงจะเข้าใจและสามารถเลี้ยงหม้อครามได้ให้สีผ้าเข้มสวยงาม ผ้ามีกลิ่นหอม สามารถพัฒนาให้เกิดรายได้ตอบแทนที่คุ้มค่า ผ้าย้อมครามเป็นของฝากที่มีคุณค่าราคาแพง ควรที่จะฟื้นฟูและรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ไม่นำครามเคมีเข้ามาปนกับครามธรรมชาติ  เน้นมาตรฐานคุณภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ หาอัตลักษณ์ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป