โครงการกลอนรำส่งเสริมสุขภาพ

โครงการกลอนรำส่งเสริมสุขภาพ


  • รหัสโครงการ : 6107007
  • ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : เขมิกา สมบัติโยธา
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : วัดบ้านขามเรียง บ้านขามเรียง ม.19 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

-