โครงการการพัฒนาระบบสืบค้นศิลปะมวยไทยป้องกันตัวในภาพนิ่งและวีดิทัศน์

โครงการการพัฒนาระบบสืบค้นศิลปะมวยไทยป้องกันตัวในภาพนิ่งและวีดิทัศน์


  • รหัสโครงการ : 6108002
  • ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า)
  • หัวหน้าโครงการ : จักรกฤษณ์ แสงแก้ว
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : 1.คณะศึกษาศาสตร์/สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2.ค่ายมวยในจังหวัดมหาสารคาม 1 ค่าย ค่ายมวยดาบรันสารคาม เลขที่ 88 หมู่ที่14 ถนนสารคาม-กมลาไสย ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

-