โครงการ “ห้องเรียนอาเซียน”

โครงการ “ห้องเรียนอาเซียน”


  • รหัสโครงการ : 6108003
  • ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า)
  • หัวหน้าโครงการ : ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : 1.ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2.โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม

-