โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผ้าไหมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผ้าไหมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 6108004
  • ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า)
  • หัวหน้าโครงการ : สถิตย์ เจ็กมา
  • คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : 1.สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2.วัดป่าเรไร บ.หนองพอก หมู่ 7 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

-