โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมการบริโภคปลา เพื่อส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมการบริโภคปลา เพื่อส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 6108005
  • ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า)
  • หัวหน้าโครงการ : วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

-