โครงการตลาดนัดสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานออนไลน์ MSU e-shop

โครงการตลาดนัดสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานออนไลน์ MSU e-shop


  • รหัสโครงการ : 6108006
  • ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า)
  • หัวหน้าโครงการ : วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

-