โครงการพัฒนาเผยแพร่รำโทนกันทรวิชัย

โครงการพัฒนาเผยแพร่รำโทนกันทรวิชัย


  • รหัสโครงการ : 6207001
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : คมกริช การินทร์
  • คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-