การผลิตวีดิทัศน์และภาพนิ่ง “พากินพาเที่ยว” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

การผลิตวีดิทัศน์และภาพนิ่ง “พากินพาเที่ยว” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย


  • รหัสโครงการ : 6207002
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : คชากฤษ เหลี่ยมไธสง
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดมหาสารคาม

บทสรุปโครงการ

          โครงการ “การผลิตวีดิทัศน์และภาพนิ่งพากินพาเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว ได้แก่ ภาพนิ่งและวีดิทัศน์ประเภท viral clip (ไวรัลคลิป) ทั้งหมด 10 ตอน

          การดำเนินการการผลิตวีดิทัศน์และภาพนิ่ง “พากินพาเที่ยว” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม มีขั้นตอนการดำเนินงานระยะต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยระยะต้นน้ำ มีกระบวนการดำเนินงานในระยะแรกโดยจะมุ่งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้ของโครงการ รวมทั้งวิธีการและจัดทำแผนดำเนินงานเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ขณะเดียวกันก็ได้มีการพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในด้านทรัพยากรต่าง ๆ เช่น กำลังคน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเงินทุน ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
การประสานงานกับชุมชน เป็นต้น เพื่อให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ
พร้อมทั้งดำเนินการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวสถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว และวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ การลงพื้นที่ การสืบค้นข้อมูลจากเว็ปไซต์ การศึกษาจากบทความ เป็นต้น

          การดำเนินการในระยะกลางน้ำ มีการประชุมวางแผนการลงพื้นที่การผลิตสื่อระหว่างอาจารย์กับนิสิต โดยในเบื้องต้นได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลตามสถานประกอบการ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเขียนเป็นบทสำหรับการถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ จากนั้นได้ลงพื้นที่อีกครั้ง เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ บันทึกภาพและเสียง เพื่อนำมาใช้ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์และภาพนิ่งพากินพาเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และนำเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊กที่ชื่อว่า “พากินพาเที่ยวมหาสารคาม” ซึ่งเป็นเพจเฟซบุ๊กที่จัดทำขึ้นโดยกลุ่มคณะอาจารย์และนิสิตผู้ดำเนินโครงการ“การผลิตวีดิทัศน์และภาพนิ่งพากินพาเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอข้อมูลเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่รับประทานอาหาร สถานที่พักผ่อนทำกิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยว และวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจ ภายในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีความเคลื่อนไหวของเพจอย่างสม่ำเสมอ และมีผู้เข้าถึงเนื้อหาเป็นจำนวนมาก

           การดำเนินการในระยะปลายน้ำ เป็นกระบวนการติดตาม ปะเมินผลการดำเนินงานของโครงการ
และสรุปผลการทำงานโครงการ โดยประเมินผลการเข้าถึง การรับชม การแชร์ และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวีดิทัศน์และภาพนิ่ง ภายในเพจพากินพาเที่ยวมหาสารคาม และประเมินผลจากสถานประกอบการที่อยู่ในสื่อวีดิทัศน์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการและจัดทำเล่มรายงานสมบูรณ์

            ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินโครงการฯ พบว่า หลังจากเผยแพร่สื่อภาพนิ่งและสื่อวีดิทัศน์ ผ่านเพจ“พากินพาเที่ยวมหาสารคาม” พบว่ามีผู้เข้าถึงและเปิดรับสื่อวีดิทัศน์ตามผลสรุปดังนี้  โดยทางผู้รับผิดชอบโครงการได้เผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ไปทั้งหมด 10 ตอน ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562  มีการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่  26,257 คน  มียอดรับชมทั้งหมด 21,454 ยอดวิวมียอดเเชร์ทั้งหมด 247 แชร์ ผู้รับชมผ่านช่องทางโซเซียลมีเดียเพจบนเฟซบุ๊กมีความพึงพอใจหลังการชมร้อยละ 80
ด้านของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพบว่ามีความพึงพอใจจากการที่ร้านรับการประชาสัมพันธ์
ผ่านทางสื่อวีดิทัศน์เป็นอย่างมาก  เนื่องจากมีผู้ชมวีดีทัศน์แสดงความคิดเห็นในเชิงมีความต้องการอยากไปเที่ยว รับประทานอาหาร ทำกิจกรรม ตามสถานที่เที่ยวและสถานประกอบการต่าง ๆ ภายในสื่อวีดิทัศน์
ซึ่งผลงานที่คณาจารย์และนิสิตที่ได้เผยแพร่ออกไปนี้ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราว ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว  แหล่งสถานที่ทำกิจกรรม ร้านอาหาร และวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดมหาสารคาม ร่วมถึงเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ สร้างพลัง แก่คณาจารย์และนิสิตที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ ทำให้นิสิตเห็นคุณค่าของการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่น