โครงการอนุรักษ์และสืบสานการทำเครื่องประกอบประเพณีบุญกฐินแบบดั้งเดิม

โครงการอนุรักษ์และสืบสานการทำเครื่องประกอบประเพณีบุญกฐินแบบดั้งเดิม


  • รหัสโครงการ : 6207004
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : ประเทศ ปัจจังคะตา
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวัฒนธรรมศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-