โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี บ้านดงน้อย ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี บ้านดงน้อย ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 6207005
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-