โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในจังหวัดมหาสารคามเพื่อการเรียนรู้และฟื้นฟูอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ชุมชน

โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในจังหวัดมหาสารคามเพื่อการเรียนรู้และฟื้นฟูอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ชุมชน


  • รหัสโครงการ : 6207006
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : อภิราดี จันทร์แสง
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-