โครงการสานทุนวัฒนธรรม “ฮูปแต้มสารคาม” นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 4: แหล่งเรียนรู้การจัดการทุนทางวัฒนธรรมสิมและฮูปแต้ม

โครงการสานทุนวัฒนธรรม “ฮูปแต้มสารคาม” นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 4: แหล่งเรียนรู้การจัดการทุนทางวัฒนธรรมสิมและฮูปแต้ม


  • รหัสโครงการ : 6207007
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : กันตา วิลาชัย
  • คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-