โครงการกลอนลำส่งเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการกลอนลำส่งเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน


  • รหัสโครงการ : 6207008
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : เขมิกา สมบัติโยธา
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-