โครงการเปิดตำนานภูมิปัญญา “อาหารอีสานประเภทอ่อม” สู่ครัวโลก

โครงการเปิดตำนานภูมิปัญญา “อาหารอีสานประเภทอ่อม” สู่ครัวโลก


  • รหัสโครงการ : 6207009
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

บทสรุปโครงการ


   คณะเทคโนโลยีเล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญากรรมวิธีการปรุงอาหารของชาวอีสาน ซึ่งแต่ละบ้านจะมีเทคนิค เคล็ดลับในการปรุงแต่งต่างกัน ทำให้ได้อ่อมหลากหลายรสชาติ และหลากหลายลักษณะจึงได้จัดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม เรื่องเปิดตำนานภูมิปัญญา "อาหารอีสานประเภทอ่อม" สู่ครัวโลก ขึ้นเพื่อช่วยอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม รวมถึงเผยแพร่วิธีการปรุงอ่อมของอีสานให้เยาวชนรุ่นใหม่ ประกอบกับคณะเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการอาหารและมีโรงงานต้นแบบอบแห้ง จึงต้องการพัฒนาสูตรอาหารประเภทอ่อมให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบปรุงรสแกงอ่อมอีสานสำเร็จรูป เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมและต่อยอดอาหารอีสานที่เป้นภูมิปัญญาของไทยได้ก้าวไกลไปสู่ครัวโลกในรูปลักษณ์แบบใหม่ๆ ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกทางหนึ่ง