โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปกรรมศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปกรรมศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


  • รหัสโครงการ : 6207010
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : พีระ พันลูกท้าว
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

บทสรุปโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม

การการเรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21

 

ศิลปกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมวัฒนธรรม    มาอย่างช้านาน ศิลปกรรมศาสตร์รับใช้สังคมในมิติต่างๆ อาทิ ศิลปกรรมศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของ   ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา เครื่องบันเทิงใจ และการศึกษา ตลอดจนสะท้อนภาพลักษณ์ของสังคมวัฒนธรรมผ่านรูปแบบของศิลปกรรมศาสตร์ อันประกอบไปด้วยทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันที่มุ่งเน้นความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ทั้งระบบ รวมถึงผลักดันให้เกิดการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในปัจจุบัน ซึ่งแนวทางทั้ง 2 ส่วนมีความเกี่ยวข้องกับผู้สอน ผู้เรียน สื่อการเรียนรู้ กระบวนการ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งสภาพแวดล้อม และสถานที่จัดการเรียนรู้จากองค์ประกอบดังกล่าว จะเห็นได้ว่าครูผู้สอนนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งระบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาครูในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางศิลปกรรมศาสตร์ มองเห็นคุณค่า และประโยชน์ที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร์ของครูมัธยมศึกษา กลุ่มสาระศิลปะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพ

กระบวนการดำเนินงาน ด้านการประสานงานการจัดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิต ศิษย์เก่า ชุมชน และภาคี/องค์กรทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือของคณะศิลปะกรรมศาสตร์  โดยจัดโครงการระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธุ์ 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 120 คน ผลการบูรณาการการจัดกิจกรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชาจิตรกรรม 1และ 2 พบว่า นิสิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้กับรายวิชาดังกล่าวได้