โครงการวิเคราะห์และรวบรวมภูมิปัญญาการรักษาโรคจากหมอพื้นบ้านในเขตพื้นที่ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการวิเคราะห์และรวบรวมภูมิปัญญาการรักษาโรคจากหมอพื้นบ้านในเขตพื้นที่ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์


  • รหัสโครงการ : 6207011
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : วนิดา ไทรชมภู
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

-