โครงการจัดทำเทียนหอมสมุนไพรผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

โครงการจัดทำเทียนหอมสมุนไพรผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน


  • รหัสโครงการ : 6207012
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : อุฤทธิ์ เจริญอินทร์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-