โครงการยกย่องนักสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นดีเด่น ครั้งที่ 5

โครงการยกย่องนักสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นดีเด่น ครั้งที่ 5


  • รหัสโครงการ : 6207014
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : ประยูร วงศ์จันทรา
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

บทสรุป

 

โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อโครงการยกย่องนักสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นดีเด่น ปีที่ 5 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งมีพันธ์กิจ คือ ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมศึกษา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลรับใช้สังคมไทย และสากล และให้การบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน อาทิ เช่น การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การให้คำปรึกษาการจัดการมลพิษด้านต่างๆ การพัฒนาศักยภาพองค์กรและชุมชนและร่วมจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความภาคภูมิใจใน อัตลักษณ์ ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคาดหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาและส่งเสริมให้นิสิตเห็นคุณค่าและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้เป็นแบบอย่างด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความคาดหวังที่จะทำประโยชน์แก่สังคมผ่านการบูรณาการงานด้านบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนานิสิตผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นิสิตมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม รู้จักการเรียนรู้จากภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนจากองค์กร จากชุมชนทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริง และรู้จักการทำงานร่วมกันระหว่างนิสิตและคนในชุมชนและสถานศึกษา จากการจัดโครงการยกย่องนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นดีเด่น ครั้งที่ 5 เป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่น ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการยกย่องนักสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นดีเด่น ครั้งที่ 5 ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลในวันที่ 4 มิถุนายน ซึ่งปีนี้มีผู้เข้ารับรางวัลจากหลากหลายสาขา จำนวน 20 รางวัล และได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้ลงนามในโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้บุคคลและเพื่อเป็นเกียรติให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

จากกิจกรรมของโครงการยกย่องนักสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นดีเด่น ปีที่ 5 เนื่องจากคนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมักจะไม่ค่อยได้รับการยอมรับหรือการยกย่องจากสังคม ทั้งๆ ที่บางคนต่อสู้เพื่อส่วนรวมจนกระทั่งเสียชีวิต เราในฐานะคนทำงานด้านสิ่งแวดล้อม จึงต้องการยกย่องบุคคลเหล่านี้โดยการประกาศให้สังคมได้รับรู้ และจะดำเนินการในปีต่อๆ ไปด้วย จากวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการศึกษารวบรวมและนำเสนอข้อมูลบุคคลหรือองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนและส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่สนใจและเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นเวทีให้โอกาสและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่ศึกษา หรือปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้สังคมสนใจและให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จากการดำเนินกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากขั้นเตรียมการโดยได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นกิจกรรมและวิธีดำเนินงานโดยใช้กระบวนการทำงานแบบ PDCA มีการวางขั้นเตรียมการ (Plan) โดยคณะผู้ดำเนินโครงการร่วมกันประชุม วางแผนการดำเนินโครงการ เตรียมเอกสาร และเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ ขั้นดำเนินการ (Do) ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมเสวนา และให้นิสิต บุคลากรเข้าไปศึกษาเรียนรู้กิจกรรมในด้านต่างๆ โดยแบ่งนิสิตเป็นกลุ่มเพื่อเข้าศึกษาจากนั้นจะมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะเกี่ยวกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นนิสิตและคนที่ได้รับรางวัลได้เรียนรู้และถอดบทเรียนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับการถอดบทเรียนจากนักสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเป็นการถอดแนวคิดวิธีการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวน 20 คน และขั้นตอนในการถอดบทเรียน คือ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตต้องสามารถสรุปแนวคิดที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแต่ละคนได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อสรุปแนวคิดของแต่ละคน และจากนั้นดำเนินการถอดบทเรียน และจัดทำเป็นสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และขั้นสรุปผล (Check) เป็นการประเมินผลการดำเนินงาน หลังการจัดโครงการ และได้ปรับปรุงแก้ไขดำเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน (Action) ขั้นสรุปผลและจัดทำเล่มรายงาน ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินโครงการเหล่านี้นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สามารถนำไปพัฒนาในงานวิจัย เนื่องจากมีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินกิจกรรมและการสรุปและประเมินผล นอกจากนี้จากการจัดโครงการยังสามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ภายในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซึ่งกิจกรรมในการดำเนินโครงการทั้งหมดนี้จะได้ทำการอธิบายในขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ ในส่วนของวิธีการดำเนินงาน (บทที่ 2) และผลการดำเนินงาน (บทที่ 3) และมีการถอดบทเรียนจากนักสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นดีเด่น ในการเข้ารับรางวัลผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นดีเด่น โดยในทุกกิจกรรมได้ให้นิสิตได้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองที่นอกเหนือจากห้องเรียนรวมทั้งมีการนำรายวิชาที่เกี่ยวข้องไปบูรณาการให้เข้ากับการเรียนของนิสิต การสร้างนิสิตที่มีจิตอาสาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างกลมกลืน ซึ่งทุกกิจกรรมที่ดำเนินงานเป็นส่วนหนึ่งของการนำนิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอน  ในการดำเนินงานในภาพรวม พบว่า  กลุ่มเป้าหมาย นิสิต และบุคลากรในคณะ มีความพึงพอใจต่อโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น อย่างไรก็ตาม ได้เกิดความการสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนของ และยังเป็นการนำผลการประเมินหรือความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการในครั้งนี้ ไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในรูปแบบของหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรมในปีต่อไป