โครงการการผลิตภาพนิทานพื้นบ้านอีสานเพื่อพัฒนาสื่อการสอนและการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน

โครงการการผลิตภาพนิทานพื้นบ้านอีสานเพื่อพัฒนาสื่อการสอนและการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน


  • รหัสโครงการ : 6207015
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : ประสงค์ สายหงษ์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-