โครงการส่งเสริมบทบาทของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมและนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและประเพณีประจำท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมบทบาทของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมและนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและประเพณีประจำท้องถิ่น


  • รหัสโครงการ : 6207016
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : ดาริกา โพธิรุกข์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะนิติศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-