โครงการการพัฒนากลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในชุมชนจิตรกรรมฝาผนังดั้งเดิม เพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม

โครงการการพัฒนากลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในชุมชนจิตรกรรมฝาผนังดั้งเดิม เพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 6208003
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า)
  • หัวหน้าโครงการ : ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-