โครงการประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประวัติศาสตร์เรื่องราว และความทรงจำ

โครงการประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประวัติศาสตร์เรื่องราว และความทรงจำ


  • รหัสโครงการ : 6208004
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า)
  • หัวหน้าโครงการ : วุฒิกร กะตะสีลา
  • คณะ/หน่วยงาน : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดมหาสารคาม

-