โครงการประวัติศาสตร์การขยายตัวของเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2408-2561

โครงการประวัติศาสตร์การขยายตัวของเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2408-2561


  • รหัสโครงการ : 6208005
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า)
  • หัวหน้าโครงการ : ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวัฒนธรรมศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดมหาสารคาม

-