โครงการการบูรณาการสหวิทยาเพื่อการเรียนรู้และยกระดับศิลปวัฒนธรรม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

โครงการการบูรณาการสหวิทยาเพื่อการเรียนรู้และยกระดับศิลปวัฒนธรรม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 6208006
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า)
  • หัวหน้าโครงการ : ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-