โครงการการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

โครงการการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 6208009
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า)
  • หัวหน้าโครงการ : ลิขิต จันทร์แก้ว
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-