โครงการบูรณาการวรรณกรรมสู่ภาพยนต์เพื่อตอบสนองแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการบูรณาการวรรณกรรมสู่ภาพยนต์เพื่อตอบสนองแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์


  • รหัสโครงการ : 6208010
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า)
  • หัวหน้าโครงการ : ปรีชา สาคร
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-