โครงการรูปแบบของนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวนวัตวิถีแบบโฮม สเตย์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและบำบัดรักษาโรคปวดเข่าโดยการใช้โคลนบำบัด (Mud Therapy) ชุมชนหัวขัว อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

โครงการรูปแบบของนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวนวัตวิถีแบบโฮม สเตย์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและบำบัดรักษาโรคปวดเข่าโดยการใช้โคลนบำบัด (Mud Therapy) ชุมชนหัวขัว อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 6208011
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า)
  • หัวหน้าโครงการ : วชิร ชนะบุตร
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-