โครงการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562

โครงการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562


  • รหัสโครงการ : 6208012
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า)
  • หัวหน้าโครงการ : ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-