โครงการภาพจิตรกรรมสามมิติและประติมากรรมเพื่อสร้างแลนด์มาร์คทางศิลปะและวัฒนธรรมของ มมส

โครงการภาพจิตรกรรมสามมิติและประติมากรรมเพื่อสร้างแลนด์มาร์คทางศิลปะและวัฒนธรรมของ มมส


  • รหัสโครงการ : 6208014
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า)
  • หัวหน้าโครงการ : สันติ สิงห์สุ
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

-