โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563


  • รหัสโครงการ : 6309001
  • ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : อาทิตย์ อนุสรณ์
  • คณะ/หน่วยงาน : กองกลาง
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 4-5 มีนาคม 2563
  • พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

-