โครงการ “สืบหูกผูกฮ้อยรอยผ้ามหาสารคาม”: การรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ “ผ้าพื้นบ้าน” ที่สำคัญในจังหวัดมหาสารคาม

โครงการ “สืบหูกผูกฮ้อยรอยผ้ามหาสารคาม”: การรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ “ผ้าพื้นบ้าน” ที่สำคัญในจังหวัดมหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 6408006
  • ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า)
  • หัวหน้าโครงการ : นพพล แก่งจำปา
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : แหล่ง “ผ้าพื้นบ้าน” เดิมในเขตอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคาม

-