โครงการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าทอจังหวัดมหาสารคามเพื่อส่งเสริมการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าทอจังหวัดมหาสารคามเพื่อส่งเสริมการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์


  • รหัสโครงการ : 6408005
  • ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า)
  • หัวหน้าโครงการ : นิ่มนวล จันทรุญ
  • คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : กลุ่มทอผ้า 13 อำเภอในจังหวัดมหาสารคาม

-