โครงการ สำรวจและอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานภาคอีสาน อัตลักษณ์และการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม

โครงการ สำรวจและอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานภาคอีสาน อัตลักษณ์และการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม


  • รหัสโครงการ : 6408004
  • ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า)
  • หัวหน้าโครงการ : วีณา วีสเพ็ญ
  • คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : วัดท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด วัดมหาชัย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม วัดทุ่งศรีวิไล ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี วัดหนองหลัก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

-