โครงการ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าไหมลายดอกข่า บ.นาเมือง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

โครงการ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าไหมลายดอกข่า บ.นาเมือง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 6408003
  • ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า)
  • หัวหน้าโครงการ : คชากฤษ เหลี่ยมไธสง
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : บ.นาเมือง ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

-