โครงการ การพัฒนาภูมิปัญญาการผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติหนองโนรุ่งเรือง ให้เหมาะสมกับบริบทสังคมร่วมสมัย

โครงการ การพัฒนาภูมิปัญญาการผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติหนองโนรุ่งเรือง ให้เหมาะสมกับบริบทสังคมร่วมสมัย


  • รหัสโครงการ : 6408002
  • ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า)
  • หัวหน้าโครงการ : สรัญญา ภักดีสุวรรณ
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : บ.หนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

-