โครงการ การสืบสานภูมิปัญญาและการพัฒนาออกแบบสิ่งทอผ้าไหมนาโนซิงค์เพื่อสุขภาพลาย

โครงการ การสืบสานภูมิปัญญาและการพัฒนาออกแบบสิ่งทอผ้าไหมนาโนซิงค์เพื่อสุขภาพลาย


  • รหัสโครงการ : 6408001
  • ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า)
  • หัวหน้าโครงการ : วชิร ชนะบุตร
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : หมู่บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

-