โครงการเยาวชนรักเพลงลูกทุ่งไทย

โครงการเยาวชนรักเพลงลูกทุ่งไทย


  • รหัสโครงการ : -
  • ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี)
  • หัวหน้าโครงการ : ประเทศ ปัจจังคะตา
  • คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะฯ
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-