พานบายศรี : รูปแบบดั้งเดิมและการฟื้นฟูพัฒนาสู่การเป็นของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน

พานบายศรี : รูปแบบดั้งเดิมและการฟื้นฟูพัฒนาสู่การเป็นของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน


  • รหัสโครงการ : 5307013
  • ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี)
  • หัวหน้าโครงการ : ประเทศ ปัจจังคะตา
  • คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-