ตำแหน่งทางกายวิภาคกับแนวเส้นพื้นฐานและจุดสัญญาณของการนวดไทยในรยางค์บน<br>Anatomical Locations in the Upper Limbs that Correlate with the Basic Massage Lines and Signaling Points of Nuad Thai

ตำแหน่งทางกายวิภาคกับแนวเส้นพื้นฐานและจุดสัญญาณของการนวดไทยในรยางค์บน
Anatomical Locations in the Upper Limbs that Correlate with the Basic Massage Lines and Signaling Points of Nuad Thai