ครอบครัวลุ่มน้ำโขงกับบริบทความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21<br>Mekong River Family within 21st Century Context

ครอบครัวลุ่มน้ำโขงกับบริบทความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
Mekong River Family within 21st Century Context


ไทย :

ครอบครัวลุ่มน้ำโขงกับบริบทความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

อาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์  ต้นประดู่

สาขาการจัดการวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Yuttapongt44@gmail.com

บทคัดย่อ

กระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงต้องปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวทางโดยการวางนโยบายด้านต่างๆ เปรียบเสมือนเข็มทิศนำพารัตนาวานามว่าประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขงให้หลุดพ้นจากบ่วง 3 กับดักที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 1) กับดักรายได้ปานกลาง 2) กับดักความเหลื่อมล้ำ 3) กับดักความไม่สมดุลด้านการพัฒนา เพราะถ้าประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขงผ่านกับดักนี้แล้ว จากประเทศใน “กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา” จะเปลี่ยนเป็น “กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว” เทียบเท่ากับชาติตะวันตกอย่างสมภาคภูมิ ดังนั้นจำเป็นต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถสร้างองค์ความรู้มากกว่าการสั่งสมความรู้  เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจด้วยมิติด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมผนวกกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตผ่านประสบการณ์ทางตรง ทางอ้อมและสร้างมุมมองใหม่ อีกทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีการปรับเปลี่ยนใน 4 มิติ ดังนี้ 1) ความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจในประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขง (Economic Wealth) 2) ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคมประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขง (Social Well-beings) 3) การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ในประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขง (Human Wisdom) 4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขง (Environmental Wellness) โดยเป้าหมายของการพัฒนาประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขง คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ต้องเพิ่มศักยภาพ ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่กำลังประสบกับปัญหาความยากจนอย่างมาก  ดังนั้นภารกิจสำคัญคือ ต้องทำให้บุคคลกลุ่มนี้ “มีโอกาสทางสังคม (Social Mobility)” ภายใต้บริบทความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลง การปรับตัวและการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเน้นการป้องกันความเสี่ยงแก่สมาชิกในครอบครัวลุ่มน้ำโขงหลุดให้หลุดพ้นบ่วงกับดักความยากจน ด้วยการสร้างแต้มต่อพร้อมกับสร้างโอกาสผนวกกับการเสริมสร้างศักยภาพที่ตัวบุคคลในครอบครัวลุ่มน้ำโขง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสามเหลี่ยมเศรษฐกิจของทวีปเอเชียหรือเรียกว่า “The New United States of Asia (The New USA)” จะมีบทบาทมากขึ้น จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากฎกติกาของโลกเดิมมิสามารถปรับใช้ในสนามการค้าโลกใหม่และเมื่อขาดการเตรียมความพร้อมด้านการเปลี่ยนแปลงของโลกและกำหนดยุทธศาสตร์เชื่อมกับประเทศสมาชิกในอาเซียน ประเทศสมาชิกในกลุ่มลุ่มน้ำโขงอาจสูญเสียโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจหรือแม้แต่เสียเปรียบด้านการค้าในท้ายที่สุดแต่จุดแข็งของทรัพยากรมนุษย์ในประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงนั้นมีความหลากหลายในมิติต่างๆ เช่น ความหลากหลายเชิงชีวภาพกับความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องอาหาร การเกษตร การท่องเที่ยว สมุนไพร เป็นต้น โดยส่วนที่เหลือควรเติมเต็มด้านนโยบายภาครัฐให้มีความชัดเจน มีความต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการที่ดีผนวกกับระบบเทคโนโลยี  เหล่านี้ส่งผลให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มลุ่มน้ำโขงสามารถก้าวกระโดดไปไกลอีกมาก สมกับยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (Industry 4.0)

 

คำสำคัญ : 1) ครอบครัว 2) ประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขง 3) โลกาภิวัตน์ 4) ประเทศกำลังพัฒนา

English :

Mekong River Family within 21st Century Context

Dr.Yuttapong Tonpradoo

(Cultural Management) Faculty of Cultural Science Mahasarakham University

Yuttapongt44@gmail.com

Abstract

Globalization is changing rapidly As a result, the Mekong basin countries have to change policies and guidelines by setting policies. Get out of the loop 3 trap that hinders the development of the countries. Include 1) Medium Income Trap 2) Trapping inequality 3) Trap the developmental imbalance if the Mekong Basin countries through this trap. From countries in "developing countries" will change to "Developed countries" Therefore, it is necessary to accelerate the development of human resources to create knowledge rather than to accumulate knowledge. To upgrade the economy with the dimension of cultural diversity combined with modern technology Including lifestyle changes through direct experience. Indirect and create a new perspective and innovation the 4 dimensions are as follows. 1) (Economic Wealth) 2) (Social Well-beings) 3) (Human Wisdom) 4) (Environmental Wellness) The goal of the Mekong River Basin development group is to: Improving the quality of life of the Mekong population has improved quality of life Especially those who need to maximize their potential. The disadvantaged or those who are experiencing extreme poverty. So mission is important. Make this group "There is a social opportunity. Under uncertainty context. change Adaptation and not leaving behind Focusing on hedging against the Mekong River's members, the trap of poverty by creating handicapping opportunities and integrating with the empowerment of the individual in the Mekong River. Especially the area “The New United States of Asia (The New USA)” Will play a role the data show that the rules of the original world can't be adapted to the new world trade. The lack of preparedness for global change and the establishment of a strategic link with ASEAN member countries members of the Mekong River Basin may lose their economic development opportunities or even trade disadvantages.

The strengths of human resources in the MRB are diverse Biodiversity and cultural diversity. The rest should be filled with clear government policy. Good management with technology These have resulted in the Mekong countries being able to leap a lot further. The 4th Industrial Revolution (Industry 4.0)

 

Keyword : 1) Family 2) Mekong River Country Group 3) Globalizations 4) Developing countries