การออกแบบและจัดการพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม<br>The landscape design and master planning of community forest located in Ban Plaboo, Nong Saeng sub-district, Wapi Pathum district, Maha Sarakham Province

การออกแบบและจัดการพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
The landscape design and master planning of community forest located in Ban Plaboo, Nong Saeng sub-district, Wapi Pathum district, Maha Sarakham Province


ไทย :

การออกแบบวางผัง ป่าชุมชนบ้านปลาบู่ ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป็นการทํางาน แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ตั้งแต่การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ความสําคัญ ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนถึงการออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน จากการศึกษา เอกสาร งานวิจัย ร่วมกับการสํารวจพื้นที่ร่วมกับชุมชน พบปัญหาการ รุกล้ําพื้นที่ป่า การตัดไม้การทิ้งขยะ ป่าเสื่อมโทรม โครงการท่องเที่ยวป่าชุมชนไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากขาดการ ออกแบบวางผังที่ดีโดยการวิเคราะห์ศักยภาพ และข้อจํากัดของพื้นที่ นํามาสู่แนวทางการออกแบบวางผัง โดยเน้นการ ท่องเที่ยวแบบใหม่เป็นหลัก และแทรกรูปแบบเส้นทางการศึกษาเรียนรู้การออกแบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วน ต้อนรับ เป็นลานโล่งและอาคารขนาดเล็ก เพื่อไม่กระทบกับพืชพรรณเดิมที่อยู่ในพื้นที่ ลักษณะอาคารนํารูปแบบของงาน สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมาใช้ ทําให้เกิดความกลมกลืนกับในพื้นที่ 2) เส้นทางศึกษาธรรมชาติเช่น เส้นทางนักท่องเที่ยว เป็น เส้นทางดึงดูดมีพื้นที่พักผ่อน ถ่ายภาพ, เส้นทางอนุรักษ์, เส้นทางศึกษาพรรณไม้พื้นถิ่น, เส้นทางศึกษาและเรียนรู้การเก็บ เปลือกไม้เพื่อไปทําสีย้อมผ้า เส้นทางนี้เชื่อมต่อมาจากกิจกรรมการเรียนรู้การทําผ้ามัดย้อมของกลุ่มปลาปู่, เส้นทางนักชิม เป็น เส้นทางที่รวบรวมพืชกินได้, เส้นทางท่องเที่ยวชมความงามของป่าชุมชน ตามฤดูกาล 3) จุดชมวิว เป็นจุดศึกษาระบบ ธรรมชาติของป่าและชุมชนโดยรอบในมุมมอง 360 องศาและเป็นจุดดึงดูดของนักท่องเที่ยวและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ชื่นชอบ ความท้าทาย

English :

The landscape design and master planning of community forest located in Ban Plaboo, Nong Saeng sub-district, Wapi Pathum district, Maha Sarakham is preceded with community participation. The participatory process involves investigating on physical conditions, significances, problems until generating a design responding to community needs. The literature reviews and a community survey reveal the community encounters with several problems like encroaching forest, logging, littering, and forest degradation. The failure of the community forest tourism project is due to the lack of good master planning. Potential and constraint analysis is used for purposing the new master plan. It emphasizes on tourism and natural learning purposes. The master plan consists of 3 parts including 1) a reception area which is an open space with small buildings. 2) There is a natural learning trail for tourists, attraction area, rest area, photographing points, conservative zone, and natural learning trial for local vegetation that various tree barks can be collected for textile dye. This trail is connected to the textile production point. Besides, there is a trail for edible vegetation, trail for seasonal visual aesthetic. 3) There is an observation point for natural learning of the forest and community that can have 360 degree panoramic view. It attracts tourist, children and adults who are prefer challenges.