การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซทเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิพื้นผิวในอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม<br>Application of Landsat Data for Detecting Land Surface Temperature in Mueang Maha Sarakham District, Maha Sarakham Province

การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซทเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิพื้นผิวในอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม
Application of Landsat Data for Detecting Land Surface Temperature in Mueang Maha Sarakham District, Maha Sarakham Province


ไทย :

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซทเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิพื้นผิวในอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วิธีการศึกษาได้ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซท 8 ช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อนที่ความยาวคลื่น 10.60 - 11.19 ไมโครเมตร มาทำการปรับแก้ค่าการสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของบรรยากาศชั้นบน ทั้งนี้เพื่อลดความผิดพลาดของพลังงานที่สะท้อนจากวัตถุบนพื้นผิวโลกไปสู่เครื่องบันทึกข้อมูลบนดาวเทียม โดยผลของการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมในปี พ.ศ. 2558 พบว่าอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามมีอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยเท่ากับ 27.155 องศาเซลเซียส ส่วนข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยามีอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยเท่ากับ 28.033 องศาเซลเซียส จากนั้นได้นำเอาผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมที่มาหาความสัมพันธ์กับข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวของกรมอุตุนิยมวิทยา ผลการศึกษาพบว่าในปี พ.ศ. 2558 ได้สมการความสัมพันธ์ y = 0.8591x + 4.8904 และมีค่าสัมประสิทธิ์กำหนด R² = 0.838 โดยผลของความสัมพันธ์ได้แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันของข้อมูลในระดับสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีการวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวจากข้อมูลดาวเทียมนั้นมีความน่าเชื่อถือ

English :

The research aims to apply Landsat data to examine the land surface temperature in the area of Mueang Mahasakham district, Mahasarakham province. The research methodology employed satellite data acquired from Landsat 8 using the thermal infrared band, wave length between 10.60-11.19 micrometer, and the geometrical distortion was readjusted to correct for reflectance of electromagnetic radiation of the top of atmosphere for reduced the errors of the energy reflectance from the earth’s ground surface to the data recorder embedded with the satellite. The data analysis was acquired from the satellite in 2015 and it was found that the average land surface temperature of Mueang Mahasakham district, Mahasarakham province was 27.155 Celsius while the data from Thai Meteorological Department indicated 28.133 Celsius. The study then compared the analysis of the satellite data with that from the Thai Meteorological Department during 2015 revealing a relationship based on the formula y= 0.8591x + 4.8904 and the coefficient of determination R² = 0.838. It can be concluded that there is a relationship of the data at the high level, and the study has reaffirmed that ground surface analysis using satellite data is reliable method.