การสร้างสรรค์ภาพเวกเตอร์ชุด<br>The Creation of Vector Picture Isan Lifestyle From Isan Mural Painting in Maha Sarakham

การสร้างสรรค์ภาพเวกเตอร์ชุด
The Creation of Vector Picture Isan Lifestyle From Isan Mural Painting in Maha Sarakham


ไทย :

การสร้างสรรค์ภาพเวกเตอร์ชุด“วิถีชีวิตอีสาน”จากฮูปแต้มอีสานในจังหวัดมหาสารคามนี้ เพื่อถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางศิลปกรรม

อีสานผ่านภาพวิถีชีวิตของชาวอีสานจากงานจิตรกรรมฝาผนัง ในรูปแบบการสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมการออกแบบ ให้คนรุ่นใหม่สามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ให้เป็นผลงานการออกแบบร่วมสมัยได้ และเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ได้อีกทางหนึ่ง โดยได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลเอกสารงานวิจัย

และบทความที่เกี่ยวข้อง และการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาพถ่ายฮูปแต้มจากวัดในจังหวัดมหาสารคามที่มีฮูปแต้มสมบูรณ์ทั้งสิ้น 3 วัด คือ 1) วัด

ป่าเลไลย์ ต.ดงบัง อ.นาดูน 2) วัดโพธาราม ต.ดงบัง อ.นาดูน 3) วัดยางทวงวราราม ต.ยาง อ.บรบือ จากนั้นนำข้อมูลภาพฮูปแต้มมาวิเคราะห์

แยกประเภทเป็นหมวดหมู่ตามเนื้อหาเรื่องราว คัดเลือกภาพในเนื้อหาที่สามารถแสดงออกทางอัตลักษณ์วิถีชีวิตอีสานจากทั้ง 3 วัด มาผ่าน

กระบวนการวาดคัดลอกภาพขึ้นใหม่เพื่อให้ลายเส้นชัดเจน และนำเข้าสู่กระบวนการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เป็นไฟล์ภาพ 2 มิติ

และประมวลผลในลักษณะเวกเตอร์ พร้อมเสนอแนะการจัดชุดสีเพื่อให้ยังคงความเป็นลักษณะดั้งเดิมของฮูปแต้มอีสาน เพื่อให้ภาพพร้อมสำหรับ

นำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถใช้สื่อความหมายผ่านช่องทางสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันเชื่อมโยงวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้

จากฮูปแต้มบนฝาผนังสิมทั้ง 3 วัด สามารถแบ่งภาพตามเนื้อหาเรื่องราว 3 หมวดหมู่หลัก คือ 1) เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา 2) เรื่อง

เล่า 3) วิถีชีวิตชาวบ้าน โดยคัดเลือกเฉพาะภาพที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตนำมาคัดลอกและดัดแปลงเป็นไฟล์ภาพที่ประมวลผลในลักษณะเวกเตอร์

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นำเสนอในรูปแบบไฟล์ภาพดิจิตอล และเสนอแนะแนวทางการนำไปใช้ในรูปแบบผลงานสิ่งพิมพ์ 2 มิติ

คำสำคัญ: ฮูปแต้ม จิตรกรรมฝาผนัง วิถีชีวิต อีสาน เวกเตอร์ มหาสารคาม

English :

The Creation of Vector Picture “Isan Lifestyle” series from Isan murals painting in Maha Sarakham Province to

convey the identity of Isan arts through the image of Isan lifestyle. The mural in the style creative with design applications.

The new generation can be applied to the design of the contemporary and guide conservation action by the other one.

Study Information and related articles and a space to store photos from Isan murals painting in temple in Maha Sarakham

that scorer complete all three measurements: 1) Wat Pa Luei, Dong Bang, Na Dun District 2) Wat Photharam, Dong Bang,

Na Dun District 3) Wat Yang Tawararam, Yang, Borabue District. Then analysis the information to classify into categories

according to the content. Image selection in content can express Identity of Isan lifestyle from all 3 temples. Come

through the process of painting a new copy. To make clear lines and introduced into the drawing by a computer program

that is executable files in two-dimensional and result in a vector. It is suggested to arrange the color to maintain the

original look of the Northeast. The image is ready for a wide range of applications. It can be used to communicate through

modern communication channels, linking culture and local wisdom.