มายาคติ ความเปลี่ยนแปลงกับการประกวดชายฉกรรจ์ในสังคมไทย<br>Myths, Changes and Men Contest in Thai Society

มายาคติ ความเปลี่ยนแปลงกับการประกวดชายฉกรรจ์ในสังคมไทย
Myths, Changes and Men Contest in Thai Society


ไทย :

บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษามายาคติ ความเปลี่ยนแปลงของการประกวดชายวัยฉกรรจ์ในสังคมไทย โดยการประยุกต์แนวคิดมายาคติของโรลองด์ บาร์ตส์  ร่วมกับการศึกษานิยามความเป็นสุภาพบุรุษในเวทีการประกวด Misters Working Men Thailand ในสังคมไทย เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับสนับสนุนมิติความเป็นสุภาพบุรุษโดยมีองค์ประกอบความหลากหลายและแตกต่างตามบทบาททางสังคม สิ่งสำคัญคือการประกอบอาชีพ ผลการศึกษาพบว่า อาชีพและระยะเวลาในการประกวดเป็นสิ่งกำหนดการปฏิบัติตัวทางสังคมให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ทั้งด้านพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม การแสดงศักยภาพตามตำแหน่งหน้าที่การงานของตน เวทีการประกวด Misters Working Men Thailand ในสังคมไทยเป็นการเพิ่มเติมและเติมเต็มคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสุภาพบุรุษในสังคมไทย

English :

This study aimed to analyze the Myths, Changes and Men Contest in Thai Society by applying Roland Barthes' Mythologies and the definition of gentlemen in each period to elucidate the illusion of Men Contest in Thai Society. This is evidence of support for gentlemen by the diversity of roles and social roles. The important was occupation. The research findings showed The occupation and Men Contest in Thai Society the social agenda is more complete Both moral and ethical behavior show potential by job title. The Men Contest in Thai Society Additional and complementary Desirable characteristics of males in Thai society