วิถีชุมชนริมคลองกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐบาล คสช.<br>The Way of Life with Canal change Under the National Council for Peace and Order (NCPO) government

วิถีชุมชนริมคลองกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐบาล คสช.
The Way of Life with Canal change Under the National Council for Peace and Order (NCPO) government


ไทย :

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องวิถีชุมชนริมคลองกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐบาล คสช. เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนริมคลองศาลเจ้าพ่อสมบุญ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชนริมคลองศาลเจ้าพ่อสมบุญสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ขอบเขตของพื้นที่วิจัยคือ ชุมชนริมคลองศาลเจ้าพ่อสมบุญ ตำบลคลองถนน อำเภอสายไหม จังหวัดกรุงเทพฯ โดยใช้เป็นกรณีศึกษาแบบเจาะจง การศึกษาข้อมูลการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนริมคลองศาลเจ้าพ่อสมบุญสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการบรรยายอย่างละเอียด

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุมชนริมคลองศาลเจ้าพ่อสมบุญได้รับการยกฐานะเป็นตำบลสายไหม ตามประกาศของกระทรวง มหาดไทย ประกอบด้วยพื้นที่เขตการปกครองจำนวน 3 แขวง คือ แขวงสายไหม แขวงออเงิน แขวงคลองถนน พื้นที่ชุมชนริมคลองศาลเจ้าพ่อสมบุญเป็นพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก (พื้นที่สีเหลือง) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชราชการ รับจ้าง ค้าขายและเกษตรกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาท้องถิ่นส่งผลให้คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี ผู้ปกครองเลี้ยงบุตรด้วยเงินส่งผลให้บุตรบางส่วนมีปัญหาด้านสิ่งเสพติด บางส่วนสามารถปรับปรุงด้านความประพฤติให้เป็นคนดีแต่บางส่วนไม่สามารถปรับปรุงชีวิตได้ ส่งผลให้มีบุตรก่อนวัยอันสมควรหรือเข้าสถานทัณฑสถานเพื่อการบำบัดพฤติกรรม 2) นโยบายสำคัญของรัฐบาล คสช.คือ การบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการปรับปรุงชุมชนริมคลองศาลเจ้าพ่อสมบุญเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมทั้งสร้างสมดุลใน 3 มิติ ประกอบด้วย มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมวัฒนธรรม เป็นการนำมรดกทางวัฒนธรรมบริเวณชุมชนริมคลองศาลเจ้าพ่อสมบุญมาพัฒนาและสร้างคุณค่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาชุมชนริมคลองศาลเจ้าพ่อสมบุญอย่างยั่งยืน

คำสำคัญ: วิถีชุมชนชายคลอง,  การเปลี่ยนแปลง,  รัฐบาล คสช

 

English :

Abstract

The Study The Way of Life with Canal change Under the National Council for Peace and Order (NCPO) government research employed qualitative methods. This research aimed to 1) study history forms of San Chao Pho Som Bun Alley 2) study conservation and Development San Chao Pho Som Bun Alley communities to Cultural Attractions. The areas of this research were San Chao Pho Som Bun Alley communities Tambon Khlong thanon Sai Mai District Bangkok. The methodology of this research included two stages the key methods for data collection were the study of documents, observation, interviews, and focus groups with stakeholders. Data analysis was presented descriptively

The research findings showed 1) San Chao Pho Som Bun Alley communities be raised to Tambon  Sai Mai in announce Ministry of Interior Government department Include to -1) Khwaeng Sai Mai 2) Khwaeng Ao Ngoen 3) Khwaeng Khlong Thanon- San Chao Pho Som Bun Alley communities Areas was Outer city -yellow zone-  Most people was Career 1) Civil servants 2) Occupation 3) Merchant and Agriculture cause to Good quality life But Parents raise money cause to some have problems with drugs some improve behavior was good person But some can't improve life the result is premature babies or visit the correctional facility for behavioral therapy 2) The important policy of (NCPO) government was management of Public Waterway Infrastructure together with Government, Private and Public Sector for development San Chao Pho Som Bun Alley to Cultural Attractions and balance 1) Natural Resources and Environment 2) Economy 3) Social and Culture. It's a Cultural Heritage of San Chao Pho Som Bun Alley Areas to Create value for Tourist promotions with the application technology to support the San Chao Pho Som Bun Alley communities to sustainable tourism development

Keywords: The Way of Life Canal Communities,  to change,  The National Council for Peace and Order (NCPO) government