องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยแก้วกำจัดมอดแป้ง<br>Chemical Composition and Efficiency of Orange Jasmine Essential Oil Against Red Flour Beetle

องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยแก้วกำจัดมอดแป้ง
Chemical Composition and Efficiency of Orange Jasmine Essential Oil Against Red Flour Beetle


ไทย :

การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากใบแก้วกำจัดมอดแป้ง Tribolium castanemu (Herbst) โดยทำการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยใบแก้วและทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยในการฆ่าตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่ ของมอดแป้ง ด้วยวิธี impregnated filter paper test ที่อุณหภูมิ 30±5 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 70±5 % วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD)  มี 4 ซ้ำ ที่ 6 ระดับความเข้มข้น โดยทดสอบการฆ่าตัวเต็มวัยที่ 0 2 4 6 8 และ 10% ทดสอบการฆ่าตัวอ่อนที่ 0 5 10 15 20 และ 25% และทดสอบฆ่าไข่ที่ 0 6 12 18 24 และ 30% บันทึกผลการตายของตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่ ของมอดแป้ง จากการวิเคราะห์พบองค์ประกอบทางเคมีทั้งหมด 77 ชนิด โดยองค์ประกอบทางเคมีที่พบในน้ำมันหอมระเหยใบแก้วมากที่สุด คือ trans-Caryophyllene (29.95%) รองลงมา Germacrene D (14.49%), Bicyclogermacrene (8.67%), beta-Cubebene (8.45%), alpha-Humulene (4.38%), gamma-Elemene (3.57%) และ alpha-Copaene (3.08%) ตามลำดับ โดยน้ำมันหอมระเหยใบแก้วที่ความเข้มข้น 25% สามารถให้ประสิทธิภาพในการกำจัดมอดแป้งทั้ง 3 ระยะการเจริญเติบโตได้ดี

English :

The purpose of this research was to study on chemical composition and efficiency of essential oil from orange jasmine leaves against red flour beetle, Tribolium castanemu (Herbst). To study the chemical compositions from essential oil of orange jasmine leaves and its efficiency for killing on adults, larvae and eggs of red flour beetle by impregnated filter paper test at temperature 30±5 °C, relative humidity of 70±5%. Experimental design was Completely Randomized Design (CRD) with 4 replicates. There were 6 concentrations. Adult killing test was 0 2 4 6 8 and 10%. Larvae killing test was 0 5 10 15 20 and 25%. Eggs killing test was 0 6 12 18 24 and 30%. Death of adults, larvae and eggs were recorded. Total of 77 components were identified and the main compounds in the essential oil of orange jasmine leaves were trans-Caryophyllene (29.95%), followed by Germacrene D (14.49%), Bicyclogermacrene (8.67%), beta-Cubebene (8.45%), alpha-Humulene (4.38%), gamma-Elemene (3.57%) and alpha-Copaene (3.08%), respectively. Essential oil of orange jasmine leaves at 25% can be effective in the killing of red flour beetle in three stages of growth.