การตรวจสอบภัยแล้งจากข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซทร่วมกับแบบจาลองดัชนีผลต่างพืชพรรณและดัชนีสภาวะพืชพรรณ<br>Drought Monitoring via Landsat Data with Normalized Differences Vegetation Index and Vegetation Condition Index

การตรวจสอบภัยแล้งจากข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซทร่วมกับแบบจาลองดัชนีผลต่างพืชพรรณและดัชนีสภาวะพืชพรรณ
Drought Monitoring via Landsat Data with Normalized Differences Vegetation Index and Vegetation Condition Index


ไทย :

ภัยแล้งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อสภาวะพืช
พรรณในพื้นที่ ด้วยสาเหตุดังกล่าววัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือเพื่อตรวจสอบภัยแล้งจากการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม
แบบหลายช่วงเวลาของพื้นที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5,292 ตารางกิโลเมตร วิธีการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้
ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซท 8 รายเดือน (เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม) ของปี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ.2559
มาวิเคราะห์ด้วยแบบจาลองดัชนีผลต่างพืชพรรณ (Normalized Differences Vegetation Index: NDVI) และแบบจาลอง
ดัชนีสภาวะของพืชพรรณ (Vegetation Condition Index: VCI) จากนั้นนาข้อมูลดังกล่าวมาหาความสัมพันธ์ทางสถิติกับ
ปริมาณน้าฝนรายเดือน ผลจากการศึกษาได้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของภัยแล้งในเชิงพื้นที่และเชิงเวลา ซึ่ง
พบว่าในปี พ.ศ.2558 เป็นช่วงที่เกิดภัยแล้งมากที่สุด รองลงมาในปี พ.ศ.2559 และปี พ.ศ.2557 ตามลาดับ ทั้งนี้วิธีการ
ศึกษาดังกล่าวสามารถระบุรูปแบบของภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมหาสารคาม สามารถ
นาผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ประกอบการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาภัยแล้งได้ต่อไป

English :

Drought is a natural phenomenon as it often occurs in the area of Mahasarakham province. It causes the
impacts on vegetation condition in the area. For that reason, the objective of this research is to conduct the
examination by analyzing the satellite data acquired at different periods of time covering the area of the
province. The study area covers approximately 5,292 sq.km. The research has used monthly satellite data
acquired by Landsat satellite from January to December in 2014, 2015 and 2016 in order to find Normalized
Differences Vegetation Index or NDVI and Vegetation Condition Index or VCI. After that, the data were studied to
find the statistics relationship with the monthly rainfall statistics. Nevertheless, the analyzed has the output is
exhibited in term of space and time. Interestingly, it has been found that 2015 is the hardest year for drought,
following by 2016, and 2017. The research methodology is able to identify the formation of drought effectively,
and it is useful for the related provincial offices in Mahasarakham Province to contribute this research findings
to prepare for the prevention and mitigation plan effectively.