บ้านชินประชา : มรดกวัฒนธรรมการท่องเที่ยวร่วมสมัยแห่งทะเลอันดามัน<br>Chinpracha House: Cultural Heritage, Contemporary Tourism of the Andaman Sea

บ้านชินประชา : มรดกวัฒนธรรมการท่องเที่ยวร่วมสมัยแห่งทะเลอันดามัน
Chinpracha House: Cultural Heritage, Contemporary Tourism of the Andaman Sea


ไทย :

บทความนี้กล่าวถึงความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมการท่องเที่ยวร่วมสมัยแห่งทะเลอันดามัน กรณีศึกษาบ้านชินประชา เนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีความมุ่งหมายในการศึกษา 1) เพื่อศึกษาประวัติบ้านชินประชา ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  2) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการบ้านชินประชาสู่มรดกวัฒนธรรมการท่องเที่ยวร่วมสมัย ขอบเขตของพื้นที่คือ บ้านชินประชา ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ใช้เป็นกรณีศึกษาแบบเจาะจง วิธีการศึกษาประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อยจำนวน 2 ครั้ง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ครูภูมิปัญญาแห่งชาติ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น กรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 1 คน อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 1 คน และอาจารย์คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 คน เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการพัฒนามรดกวัฒนธรรมการท่องเที่ยวร่วมสมัยแห่งทะเลอันดามัน กรณีศึกษาบ้านชินประชา พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการบรรยายอย่างละเอียด พบว่า 1) บ้านชินประชา เป็นบ้านหลังแรกในจังหวัดภูเก็ตที่ออกแบบและสร้างด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรปในสมัยรัชกาลที่ 5 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2450 เจ้าของบ้านคือ พระพิทักษ์ชินประชา (ต้นตระกูลตัณฑะวณิช) ด้านการสร้างบ้านชินประชานั้น วัสดุส่วนใหญ่จึงนำมาจากปีนัง ประเทศมาเลเซียและการก่อสร้างเป็นการประยุกต์ระหว่างรูปแบบวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออก กระทั่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและแพร่กระจายไปทั่วเกาะภูเก็ต 2) บ้านชินประชา เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มีชีวิตเพื่อการอนุรักษ์ ถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและได้ร่วมจัดพิธีวิวาห์บาบ๋าซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่ชาวภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมพิธีวิวาห์ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในจังหวัดภูเก็ต การจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ ของบ้านชินประชา มีส่วนส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมการท่องเที่ยวร่วมสมัย เป็นมรดกวัฒนธรรมและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามัน เป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญและโดดเด่นของชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ส่งผลด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค เพื่อการอนุรักษ์ให้บ้านชินประชาเป็นมรดกวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวร่วมสมัยแห่งทะเลอันดามันต่อไป

 

English :

            This article discusses the importance of Contemporary cultural heritage of the Andaman Sea Case study of Chinpracha House. It is the first Sino-Portuguese architecture in Phuket research employed qualitative methods. This research aimed to 1) study history of Chinpracha House Old Phuket Town Mueang Phuket District Phuket province 2) Study the management style of Chinpracha House to the contemporary tourism cultural heritage. The areas of this research were Chinpracha House Old Phuket Town Mueang Phuket District Phuket province. The methodology of this research included two stages. The key methods for data collection were the study of documents, observation, interviews, and two focus groups with stakeholders;  Phuket Culture board committees, Administrative Organization, Lecturer of Faculty of Humanities and Social Sciences Phuket Rajabhat University, Lecturer of Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, and Lecturer of Faculty of Culture Science Mahasarakarm university. Data analysis was presented descriptively.

The research findings showed 1) The Chinpracha House built in the reign of King Rama V, 2450 BC. The landlord is PhraPitak Chinpracha (Trakun Tanthavanich) Received the surname of King Rama VI. Most construction materials are imported from abroad -taken from Penang Malaysia- The construction is an application between western culture and eastern culture. Even being widely popular and spreading throughout Phuket. 2) The Chinpracha House opened as a living learning museum for conservation. Transfer knowledge to government agencies and the private sector and participated in the wedding ceremony of Baba, which is a cultural heritage that Phuket people attend the wedding ceremony by collaborating with government agencies Private sector and civil society in Phuket. Organizing various cultural activities of Chinpracha House has contributed to the heritage of contemporary tourism culture. Is a cultural heritage and an important symbol of the province of the Andaman Sea. Is an important and distinctive identity of Thai people of Chinese descent, Phuket. Which results in economic promotion both at the macro and micro levels. For the conservation of Chinpracha houses as a cultural heritage of contemporary tourism of the Andaman Sea.