การวิเคราะห์การขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างต่อเส้นทางการไหลของน้าบริเวณโดยรอบจุดสิ้นสุดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา<br>TCI (Teir1)_An Analysis of Build-Up Growth Impacts to Water Stream Line of Motorway-6 Project End Point in Muaeng District of Nakhon Ratchasima Province

การวิเคราะห์การขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างต่อเส้นทางการไหลของน้าบริเวณโดยรอบจุดสิ้นสุดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
TCI (Teir1)_An Analysis of Build-Up Growth Impacts to Water Stream Line of Motorway-6 Project End Point in Muaeng District of Nakhon Ratchasima Province


ไทย :

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินอันเนื่องจากการเติบโตของเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่โดยรอบจุดสิ้นสุดมอเตอร์เวย์จังหวัดนครราชสีมาก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหลายประการ วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาคือเพื่อประเมินอัตราการเติบโตและสร้างแผนที่ของสิ่งปลูกสร้างจากข้อมูลเมทริกซ์การเปลี่ยนแปลงของภาพดาวเทียมระหว่าง พ.ศ.2556-2559 สาหรับทานายการเติบโตของสิ่งปลูกสร้างของปี พ.ศ.2564 ด้วยแบบจาลอง CA-Markov ผลการศึกษาพบว่าถนนมอเตอร์เวย์ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการขยายตัวของชุมชนเมืองมากที่สุด ในขณะที่พื้นที่เบ็ดเตล็ดเป็นประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่มากที่สุด พื้นที่สิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการเติบโตของสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนเป็นการเติบโตแบบกระจายตามแนวถนนมอเตอร์เวย์มากกว่าถนนสายรอง พื้นที่สิ่งปลูกสร้างจากการจาลองส่งผลให้เส้นทางน้าไหลในลาดับที่ 1 ถึง 2 มีความยาวน้อยลง และมีทิศทางไหลออกห่างจากแม่น้าสายหลัก (ลาตะคอง) อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบปัญหาเรื่องความถูกต้องในการคาดการณ์รูปแบบการขยายตัว จากการตรวจสอบความถูกต้องเชิงตาแหน่งพบว่ามีความถูกต้องในระดับปานกลาง (60 %) ภายใต้ขอบเขตหน่วยพื้นที่ขนาด 1 ตารางกิโลเมตร จากการประยุกต์นี้แสดงให้เห็นว่าแบบจาลองมีความสามารถในการวางแผนจัดการชุมชนได้ในระดับหนึ่ง แต่ควรให้ความสนใจในเรื่องของค่าความถูกต้องและการคัดเลือกปัจจัยที่ใช้ในการจาลองแบบ ทั้งนี้เพื่อให้แบบจาลองมีความเป็นไปได้ในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

English :

Due to rapid growth of Nakhon Ratchasima province. Land use and Land cover change (LULC) change takes place in surrounding end point of Motorway of Nakhon Ratchasima municipality and its vicinity, various types of environmental impacts occur in the area. Main objectives of the study are to assess built-up growth rate and mapping from transition matrix of satellite image during 2013-2016. Results of the built-up growth prediction of land cover in 2021 using CA-Markov showed that Motorway road was the strongest predictor variable and the most vulnerable land use lost was miscellaneous. Urban and built-up areas had continuously increased while agricultural and forest had continuously decreased. Urban growth pattern was linear strip development but its pattern was changed to be a scattered development. The simulated area results in a shorter flow of water in stream order 1 to 2. The direction of the flow of water away from the main river (Lamtaklong). However, the forecast of urban growth pattern remains problematic because the model performed with a relatively moderate predictive ability (60 %) at a spatial unit of 1 km. x 1 km. This application of the CA-Markov model demonstrated an ability to address a range of local planning issue, but spatial accuracy and variable selection were among the factors that must be further considered for practical application.